P22 Enhet for skjerming og stabilisering,

Alle kan få hjelp til å bli rusfri. Det spiller
ingen rolle om du er 25 eller 70 år gammel,
om du er avhengig av alkohol eller amfetamin,
eller hvor lenge du har vært avhengig.
For å få hjelp til avrusning og behandling kan
du kontakte din fastlege. Fastlegen hjelper
deg å søke behandling og innleggelse på
avrusning. P22 tilbyr skjerming og stabilisering
i etterkant av en avrusning og i påvente av
behandling. Du, din behandler eller noen i
ditt nettverk kan ta kontakt med oss, så kan vi
sammen avklare om et opphold på P22 skal
være en del av din vei mot et rusfritt liv.

Kontakt oss

P22 Enhet for skjerming og stabilisering.

Alle kan få hjelp til å bli rusfri. Det spiller
ingen rolle om du er 25 eller 70 år gammel,
om du er avhengig av alkohol eller amfetamin,
eller hvor lenge du har vært avhengig.
For å få hjelp til avrusning og behandling kan
du kontakte din fastlege. Fastlegen hjelper
deg å søke behandling og innleggelse på
avrusning. P22 tilbyr skjerming og stabilisering
i etterkant av en avrusning og i påvente av
behandling. Du, din behandler eller noen i
ditt nettverk kan ta kontakt med oss, så kan vi
sammen avklare om et opphold på P22 skal
være en del av din vei mot et rusfritt liv.

Kontakt oss

Målet

P22 er et viktig tiltak for skjerming/stabilisering i trygge, rusfrie rammer for å forhindre et fragmentert tilbud og behandlingsbrudd. Målet er sømløse overganger mellom avrusning og videre behandling/rusfritt liv, samt å bidra til at brukere oppnår et helhetlig tilbud og fremme mål om helhetlige pasientforløp, mer forebygging, økt brukerinnflytelse og sikre en bærekraftig utvikling.

Hva gjør vi?

P22 tilbyr skjerming/stabilisering i inntil 12 uker, med mulighet for forlengelse. Oppholdets varighet vurderes blant annet ut fra problematikk og hensikt/formål med oppholdet. Ambisjonen for oppholdet er stabilisering og skjerming i forutsigbare, trygge og rusfrie rammer, slik at våre beboere raskt kan øke funksjonsnivå og istandsettes til å nyttiggjøre seg videre plan. Tilbudet legger derav vekt på innarbeidelse av normalisert døgnrytme, søvnmønster, kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Av erfaring ser vi nødvendigheten av dette for å få innarbeidet struktur og bli stabilisert før mennesker med en avhengighetslidelse er i posisjon til å gå i gang med de øvrige endringsprosesser på veien mot et rusfritt liv. 

Mestringsprogrammet.

Mestringsprogrammet er et interaktivt, dynamisk, omsorgsfullt motiverende og temabasert program. Interaktivt fordi programmet i hovedsak forgår som gruppesamlinger med undervisning og «workshops». Det legges også til rette for individuelle samtaler. Dynamisk, fordi programmet i sin form er laget positivt utviklende tema for tema. Omsorgsfullt, fordi det motiverende lar deg se at du er så uendelig mye mer enn hva du kanskje har erfart i perioden før du valgte å komme til P22.  

Programmet er i prinsippet laget for å gå over 12 uker, men fordi våre beboere ankommer og reiser på forskjellige tidspunkt, er ved P22 over kortere eller lengre tid – beveger vi oss hele tiden mellom temaene, uten ved dette å miste dynamikk og utvikling.  

Vi benytter en rekke metoder og verktøy, alt i henhold til både gruppen og den enkeltes individuelle ståsted her og nå. Kanskje først og fremst kognitiv terapi for å bryte selvforsterkende indre sirkler som opprettholder de rusutfordringene du hadde med deg da du kom. Ellers henter vi frem både erfaringsterapi og motiverende intervju ved individuelle samtaler.  

Som en del av mestringsprogrammet tilbys beboerne livstilsveiledning – et opplegg med trenings- og ernæringsveiledning. Gjennom deltagelse i opplegget får beboerne under veiledning hjelp til å komme i gang med trening innen trygge rammer mens de er på P22. Opplegget er tuftet på brukermedvirkning og har som mål å gi deltakerne de verktøyene de trenger, i form av teoretisk kunnskap om trening og ernæring som kan omsettes til og gi gode livsstils opplevelser i praksis med håp om at det vil gi dem mestringsfølelse og motivasjon til å holde fram med trening etter endt opphold. Altså er det en ambisjon at deltagelse, slik som vist i figuren under, skal stimulere til autonom trening i betydningen av at den enkelte blir selvgående og selv tar ansvar for å utvikle gode ernæringsvaner og å opprettholde og bruke trening på veien mot et rusfritt liv, jf. Helsedirektoratet.no og P22s drøm som er:   

«Å se den enkelte kan slå ut vingene, starte på et bedre liv og bli fri»