Serviceerklæring

Stiftelsen P22 tilbyr et tilrettelagt 12 ukers skjermings-/stabiliseringsopphold for rusavhengige over 18 år i etterkant av avrusning og i påvente av behandling. Alternativt skjerming i behov av avstand til eget rusbruk før tilbakeføring til egen bolig. En forutsetning for å kvalifisere for opphold er å være ferdig nedtrappet på A og B preparater, og ikke i LAR. En målsetting er å gi alle som henvender seg til P22 en god og vennlig mottagelse og en opplevelse av at ansatte forsøker å finne gode løsninger.  

Hvis du trenger hjelp fra P22 kan du ringe 232 90 500 

Tjenestens innhold: 

P22s tjeneste skal tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med tjenestemottaker. Innholdet i tjenesten som gis, er beskrevet i inntaksvedtaket.  

 • Legetjeneste   
 • Mestringsprogram som inkluderer: Livssilsveiledning, et individuelt opplegg med trenings- og ernæringsveiledning, kognitivterapi  og tilrettelagt individuelt tilpasset dagsprogram.
 • Samvær, sosial kontakt og fellesskap 
 • Hjelp til å kontakte andre instanser, for eksempel lege, NAV m.m. 
 • Samarbeid med andre relevante instanser og pårørende etter samtykke  

Saksbehandling: 

 • Innen en virkedag etter din henvendelse, vil en i inntaksteamet ringe deg opp igjen for å avklare ditt behov og kartlegge eventuelt inntak  
 • Dersom kartleggingen gir grunnlag for inntak, vil inntaket skje fortløpende og senest innen to virkedager   

Dette kan du forvente av P22 som tjenesteyter: 

 • At ansatte innen en virkedag etter din henvendelse om hjelp, tar kontakt med deg for å avklare ditt behov og kartlegge grunnlag for inntak og inntaket skjer senest to virkedager dersom du kvalifiserer til inntak 
 • At ansatte planlegger oppholdet i samråd med deg og at dere sammen definerer et konkret formål med tjenestetilbudet som skal prege hele oppholdet  
 • At ansatte møter og behandler deg og dine pårørende på en respektfull måte 
 • Livssituasjon avklares og tjenestebehov etter oppholdet planlegges fra første uken, i samarbeid med de relevante fagpersoner som fastlege, sykepleier, sosionom mm  
 • At ansatte kommer til avtalte tider  
 • At ansatte overholder taushetsplikten  
 • At ansatte bestreber seg på å løse eventuelle problemer i felleskap med deg  

 Dette forventer vi av deg som tjenestemottaker  

 • Tjenestemottaker samarbeider og møter tjenesteyters ansatte og samarbeidspartnere med respekt. 
 • Tjenestemottaker møter til og deltar i obligatoriske planlagte aktiviteter, og melder fra dersom til tjenesteyters ansatte om deltakelse ikke er mulig.   
 • Tjenestemottaker følger husordensreglene   
 • Tjenestemottaker sier fra til tjenesteyters ansatte ved behov for å ta opp noe  
 • Tjenestemottaker samtykker skriftlig til å la seg rusteste ved mistanke om bruk av rus under oppholdet 
 • Tjenestemottaker samtykker skriftlig til at tjenesteyters samarbeidende instanser kan trekkes inn og konsulteres i tjenesteopplegget 

Brukermedvirkning  

 • Tjenestemottaker har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår seg selv. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.     
 • Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.  
 • Ved inntak avklares hvem som er nærmeste pårørende. Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.   

Klageadgang  

Tjenestemottaker har rett til å klage på hvordan tjenesten utføres. Hvis tjenestemottaker er misfornøyd med oppholdet og utførelsen av tjenesten kan du tjenestemottaker henvende deg skriftlig, eventuelt muntlig til enhetsleder ved P22.  

Gjeldende lovverk 

Kontakt oss